Remisser luftrumsförändringar


Nedanstående remisser  är besvarade/gamla:


Transportstyrelsens REMISS angående planerad luftrumsförändring vid Gällivare flygplats, Gällivare kommun.

Transportstyrelsens diarienummer: TSL 2021-1303

Hej,

Du har fått denna remiss eftersom du kan tänkas ha synpunkter på planerad luftrumsförändring vid Gällivare flygplats.

Beskrivning av förändringen

Förändringen i sig innebär att referensdatumet för TIA undersida och TIZ översida ändras från GND till AMSL. Med anledning av kuperad terräng runt flygplatsen har TIA indelats i två sektorer, A och B. Undersidan på sektor A är 2800 ft AMSL och undersidan på sektor B är satt till 3100 ft AMSL.

En utökning av TIA har gjorts mot nordväst med ca 1 NM och mot sydost ca 0,5 NM för att inrymma flygprocedurerna i luftrummet, samtidigt som dessa har höjts något.

Översidan av TIZ har anpassats till sektor A, höjderna blir GND/2800 ft AMSL.
Föreslagen justerad utformning av TIZ är tillräcklig för att procedurerna ska inrymmas.

Det finns två VFR-väntlägen i TIZ, North och South. Väntläge North har flyttats något norrut och väntläge South har flyttats något söderut för att vara utanför influensområdet för IFR-trafik.
Fyra VFR-inpasseringspunkter har tagits fram i TIZ, de är placerade utanför IFR influensområde för start och landning.

För mer information om förändringen se bifogat missiv och bilaga 1.

Eventuella synpunkter i detta ärende skickas som svar till luftfart@transportstyrelsen.se, med kopia till marcus.palmqvist@transportstyrelsen.se senast den 31 augusti 2021. Synpunkter inkomna efter detta datum kan vi inte garantera att de omhändertas.

Sändlista:

Försvarsmakten, fs-gen-luftfart@mil.se
LFV, lfvcentralregistratur@lfv.se
ATS Arvidsjaur, ats@arvidsjaurairport.se
ACR, acr@acr-sweden.se
KSAK, info@ksak.se
Svenska Flygsportförbundet, kansli@flygsport.se
Svenska regionala flygplatser AB, info@flygplatser.se
Svenska Segelflygförbundet, info@segelflyget.se
Svenska Fallskärmsförbundet, falkofallskarm@gmail.com
Föreningen Svenskt Flyg, info@svensktflyg.se
AOPA Sweden, info@aopa.se
Svensk Pilotförening (SPF), spf@swealpa.se
Svenska RC-flygförbundet (RCFF), info@rcflyg.se
Swedavia ATM, atm@swedavia.se
SDATS, sdats.safety@saabgroup.com
Sveriges Modellflygförbund, kansli@modellflygforbund.se
Svenska Skärmflygförbundet, kansli@paragliding.se
Frivilliga Flygkåren, ks@ffk.se

Bilaga: Remiss TSL 2021-1303, Bilaga 1

Vänliga hälsningar
Marcus Palmqvist
Sakkunnig luftrum och instrumentflygprocedurer
Sjö och Luft
Direkt: 010-495 47 31

Transportstyrelsen
601 73 Norrköping
https://www.transportstyrelsen.se
Telefon: 0771-503 503


Transportstyrelsens REMISS angående planerad luftrumsförändring vid Lycksele flygplats

Transportstyrelsens diarienummer: TSL 2020-7953

Hej,

Du har fått denna remiss för att du kan tänkas ha synpunkter på planerad luftrumsförändring vid Lycksele flygplats.

All information finns i bifogad remiss, samt i bilaga 1 (kartor).
Remiss ang forandrat luftru m Lycksele TSL 2020-7953
Bilaga 1 – Kartor Lycksele luftrumsförändring

Sändlista:
Försvarsmakten, fs-gen-luftfart@mil.se
LFV, lfvcentralregistratur@lfv.se
ATS Arvidsjaur, ats@arvidsjaurairport.se
ACR, acr@acr-sweden.se
KSAK, info@ksak.se
Svenska Flygsportförbundet, kansli@flygsport.se
Svenska regionala flygplatser AB, info@flygplatser.se
Svenska Segelflygförbundet, info@segelflyget.se
Svenska Fallskärmsförbundet, falkofallskarm@gmail.com
Föreningen Svenskt Flyg, info@svensktflyg.se
AOPA Sweden, info@aopa.se
Svensk Pilotförening (SPF), spf@swealpa.se
Svenska RC-flygförbundet (RCFF), info@rcflyg.se
Swedavia ATM, atm@swedavia.se
SDATS, sdats.safety@saabgroup.com
Sveriges Modellflygförbund, luftrum@modellflygforbund.se
Svenska Skärmflygförbundet, kansli@paragliding.se
Frivilliga Flygkåren, ks@ffk.se

Niclas Andersson
Sakkunnig luftrum och inflygningsprocedurer
Sjö och Luft
Direkt: 010-495 32 82
Transportstyrelsen
601 73 Norrköping
http://www.transportstyrelsen.se
Telefon: 0771-503 503


Transportstyrelsens REMISS angående planerad luftrumsförändring vid Luleå/Kallax och Vidsel flygplatser.
Transportstyrelsens diarienummer: TSL 2020-7972

Hej,
Du har fått denna remiss för att du kan tänkas ha synpunkter på planerad luftrumsförändring vid Luleå/Kallax och Vidsel flygplatser.
Remiss Luleå_Vidsel TSL 2020-7972
Bilaga 1 Luleå_Vidsel TSL 2020-7972

Beskrivning av förändringen
För mer information om förändringen se bifogat Remissmissiv samt Bilaga 1 med kartunderlag.
Eventuella synpunkter i detta ärende, TSL 2020-7972, skickas som svar till luftfart@transportstyrelsen.se, med kopia till luftrumsinfo@transportstyrelsen.se  senast den 12 augusti 2021.

Synpunkter inkomna efter detta datum kan vi inte garantera att de omhändertas.

Sändlista:
Försvarsmakten, fs-gen-luftfart@mil.se
LFV, lfvcentralregistratur@lfv.se
ATS Arvidsjaur, ats@arvidsjaurairport.se
ACR, acr@acr-sweden.se
KSAK, info@ksak.se
Svenska Flygsportförbundet, kansli@flygsport.se
Svenska regionala flygplatser AB, info@flygplatser.se
Svenska Segelflygförbundet, info@segelflyget.se
Svenska Fallskärmsförbundet, falkofallskarm@gmail.com
Föreningen Svenskt Flyg, info@svensktflyg.se
AOPA Sweden, info@aopa.se
Svensk Pilotförening (SPF), spf@swealpa.se
Svenska RC-flygförbundet (RCFF), info@rcflyg.se
Swedavia ATM, atm@swedavia.se
SDATS, sdats.safety@saabgroup.com
Sveriges Modellflygförbund, luftrum@modellflygforbund.se
Svenska Skärmflygförbundet, kansli@paragliding.se
Frivilliga Flygkåren, ks@ffk.se
Vidsel Test Range / FMV, stefan.kriegholm@fmv.se

Vänliga hälsningar,
Lovisa Granstrand

Sakkunnig
Sektionen för luftrum och flygplatser
Sjö- och luftfartsavdelningen
Direkt: 010 -495 31 11
Transportstyrelsen
601 73 Norrköping
www.transportstyrelsen.se
Telefon: 0771 -503 503


Transportstyrelsens REMISS angående planerad luftrumsförändring vid Vilhelmina flygplats, Vilhelmina kommun.

Transportstyrelsens diarienummer: TSL 2020-2444

Hej,
Du har fått denna remiss för att du kan tänkas ha synpunkter på planerad luftrumsförändring vid Vilhelmina flygplats.

Beskrivning av förändringen

Nedan följer beskrivningen av förändringen i textform. Enklast visualiseras dock förändringen med hjälp av kartorna i bifogad bilaga: KARTOR FÖRSLAG VILHELMINA TIA.TIZ (TSL 2020-2444).
Vilhelmina flygplats är belägen ca 90 km väster om Lycksele flygplats. Flygplatsen hade ca 1012 rörelser år 2018. Banriktningen är 10/ där bana 28 (västlig riktning) är huvudlandningsbana.

Luftrummet vid Vilhelmina flygplast består av TIA (trafikinformationsområde) och TIZ (trafikinformationszon) med luftrumsklass G. TIZ sträcker sig från GND (marknivå) till 1000 fot GND. Höjderna på TIA är idag 1000 fot GND/5000 fot AMSL (höjd över medelhavsnivå).

I det förslag som nu ligger till grund för att skydda de uppdaterade inflygningsprocedurerna ingår även att referensnivån för TIA ändras från GND till AMSL inom ramen för gällande riktlinjer.

Förslaget i sig innebär för storleken ett något minskat TIZ men något utökat TIA lateralt. Den laterala utsträckningen av TIZ har minskats med ca 1 NM i väster och i öster medan TIA har utökats med ca 2,8 NM mot väster och mot öster. Översidan på TIA har inte ändras utan är 5 000 fot AMSL och undersidan är satt till 3 200 fot AMSL. TIZ översida har ändrats till 3200 fot AMSL för att harmonisera med TIA undersidan.

Det finns två VFR-väntlägen i TIZ som fungerar bra och ingen förändring av dem har gjorts. Fyra nya VFR-inpasseringspunkter har tagits fram.

Luftrummet används under ATS öppethållningstider. Ingen förändring av nuvarande öppethållningstider med anledning av luftrumsförslaget. Tiderna publiceras i NOTAM.

Förslaget innebär ingen ökad trafikmängd till/från Vilhelmina flygplats.

Svara till info@rcflyg.se innan 2020-09-25 så att vi hinner skicka svar till TS senast 2020-09-30.


Hej.
Se bifogade filer för Transportstyrelsens remiss gällande luftrumsförändring vid Eskilstuna flygplats. (Ref. TSL 2020-1129)

mvh
Sektionen för Luftrum och Flygplatser
Sjö- och Luftfart

Transportstyrelsen

OBS! Rättning av datum för tidigaste driftsättning; ska vara 13 augusti 2020.

Remisstext
Kartor och koordinater

Svara till info@rcflyg.se innan 2020-04-25 så att vi hinner skicka svar till TS senast 2020-04-30


Transportstyrelsens REMISS angående planerad luftrumsförändring Ronneby TMA.
Transportstyrelsens diarienummer: TSL 2019-5470

Hej,
Du har fått denna remiss för att du kan tänkas ha synpunkter på planerad luftrumsförändring vid Ronneby flygplats.

Remiss angående luftrumsförändring vid Ronneby flygplats

Svara till info@rcflyg.se innan 2020-02-14 så att vi hinner sammanställa innan sista datum för svar till TS som är 2020-02-21


Transportstyrelsens REMISS angående planerad luftrumsförändring vid Åre Östersund Flygplats, Östersunds kommun.

Transportstyrelsens diarienummer: TSL 2019-6680

Remiss Östersund

Svara innan 2019-12-14 så att vi hinner sammanställa innan sista datum för svar till TS som är 2019-12-20


Hej.

Se bifogad fil för Transportstyrelsens remiss gällande luftrumsförändring vid Karlstad flygplats. (Ref. TSL 2019-15)

mvh

Christer Erlandsson
Sektionen för Luftrum och Flygplatser
Sjö- och Luftfart
Transportstyrelsen

Remiss Karlstad TSL 2019-15

Vi föreslår att din synpunkter inte skickas direkt till Transportstyrelsen utan skickas via mail till info@rcflyg.se så sammanställer vi synpunkterna och formulerar ett remissvar från RCFF. 


Transportstyrelsens REMISS angående planerad luftrumsförändring vid Sundsvall-Timrå Flygplats, Timrå kommun.
Transportstyrelsens diarienummer: TSL 2019-2814

Hej,

Du har fått denna remiss för att du kan tänkas ha synpunkter på planerad luftrumsförändring vid Sundsvall-Timrå flygplats.

Beskrivning av förändringen

Förändringen består kortfattat i att Terminalområdet, TMA, föreslås utökas så att det inrymmer de nya och uppdaterade flygprocedurerna till Sundsvall-Timrå flygplats. Enklast visualiseras detta i bilagan TSL 2019-2814 Kartor Sundsvall. Nedan följer en mer utförlig bakgrund till förändringen. Observera att förändringen av Kramfors luftrum INTE berörs av detta ärende.

Dagsläget

Sundsvall flygplats är belägen vid östkusten ca 300 km norr om Stockholm-Arlanda flygplats, och ca 60 km sydväst om Kramfors. Flygplatsen har ca 9-10 000 rörelser/år. Banriktning 16/34 och banlängd 1954m x 45m. Bana 34 är huvudlandningsbana.

Idag finns det TMA och CTR (Kontrollzon) med luftrumsklass C. Storleken på TMA räcker inte till i nordost för att trafiken ska kunna sjunka i kontrollerat luftrum. TMA i söder behöver utökas något söderut för att trafiken inte ska hamna i okontrollerat luftrum under sjunk. Dagens TMA består av fyra sektorer.

Förändringsansökan sektor a) och b)

Instrumentflygprocedurerna ska inrymmas i TMA. Fem nya in- och utpasseringspunkter för in- och utflygningsprocedurerna placeras i skärningspunkternas aktuella flygvägar och TMA-gränsen. Grund-TMA blir fortsatt delat i två sektorer (a och b) med olika undersidor, sektor a) med 2500 ft AMSL, sektor b) med 2000 ft. ATS vill ha möjligheten att sjunka till en lägre höjd för visuell inflygning till bana 34, därav två sektorer med olika undersidor.

Sektor a) utökas norr- och västerut. Sektor a) kommer även att gå ner som en korridor väster om sektor b). Pga av terräng så kan man inte både utöka sektor b) västerut samtidigt som man behåller undersida 2000 ft AMSL.

Norra TMA-gränsen för sektor a) flyttas norrut samt utökas även österut och gränsen till tilläggs-TMA ändras för att följa Kramfors nya TIA.

Sektor b) utökas österut och söderut. Utökningen österut sker över hav och behövs för att trafiken från NE ska kunna sjunka i kontrollerat luftrum direkt mot RNP IAF bana 34. Utökning söderut görs att tillgodose sjunk in till bana 34.

Förändringsansökan sektor c) och d)

Sektor c) utökas för att tillgodose sjunk från nordost. Gränsen till grund-TMA ändras till att följa Kramfors nya TIA.

Sektor d) utökas på alla håll för att tillgodose sjunk in till bana 34. Gränsen till tilläggs-TMA sektor d) flyttas söderut.

Kontrollzonen

Inga förändringar har gjorts på CTR, då den är tillräcklig för att inrymma de delar av flygprocedurerna som inte inryms i TMA. VFR-väntläge WEST har flyttats till en ny placering utanför influensområdena för IFR start/landning. Väntläget flyttas av ATS-tekniska skäl men blir samtidigt lättare att hitta.

Tider för utnyttjande

Luftrummet används under ATS öppethållningstider. Ingen förändring av nuvarande öppethållningstider. Tiderna publiceras i NOTAM.

Övrig information

I samband med luftrumsförändringen införs ett nytt RNAV SID/STAR-system där man endast behåller en konventionell SID/STAR per bana.

 Synpunkter på detta ärende

Eventuella synpunkter i detta ärende skickas som svar till luftfart@transportstyrelsen.se, med kopia till jens.pettersson@transportstyrelsen.se senast den 04 november 2019. Hänvisa till diarienummer.Synpunkter inkomna efter detta datum kan vi inte garantera att de omhändertas.

TSL 2019-2814 Kartor Sundsvall

Vi föreslår att din synpunkter inte skickas direkt till Transportstyrelsen utan skickas via mail till info@rcflyg.se så sammanställer vi synpunkterna och formulerar ett remissvar från RCFF. 

Svara innan 2019-10-25 så att vi hinner sammanställa innan sista datum för svar till TS som är 2019-11-04


Följande remissvar har 2019-11-03 skickats till Transportstyrelsen angående förändringar i Sundsvalls luftrum:

Tack för remissen,

 
Vi har kontaktat de aktörer inom modellflygverksamheter som ligger inom närområdet för de planerade förändringarna och ser inte att de planerade luftrumsförändringarna interagerar med dessa verksamheter.  Våra flygområden och godkända höjder ligger fortfarande med god marginal till de förändringar som förslås i remissen och vi har därför inga invändningar.
 
För information meddelas att alla av TS godkända modellflygområden och detaljer om flyghöjder för dessa finns att tillgå på följande web-adresser:
 
Modellflygfält 2019  https://www.faltregister.se
Sveriges Luftrum med Modellflygfält  https://www.highfly.se/luftrum/
 
 
För RCFF
 
Med vänlig hälsning, 
Kjell Nilsson, vice ordförande