Historiska uppgifter

Historiska uppgifter:

2022-04-07: Fältregistrets kartor nu uppdaterade enligt TS beslut 2022-03-11.

2022-03-11

Bifogat finner ni beslut för höstens ansökningsomgång (2021) som gäller för 2022, gällande nya och förändrade modellflygfält. Bifogat finns även uppdaterad information som har skickats till AIP.

2021-6383 AHL Beslut RCFF & SMFF godkännande av modellflygfält – 220311
2021-6383 Bilaga – Förteckning över godkända modellflygfält 220311
Information_AIP_220311

2021-06-28

I bifogade filer finns TS godkännande av föreningar/klubbar och fält.

De säkerhetsregler som gäller fr o m 1/1 2021 är:
Säkerhetsregler för modellflygning utomhus v1.4.2

Här finns TS beslut från 2021-06-28 inklusive lista på hittills godkända fält. Detta ärende har hanterats elektroniskt, vilket innebär att beslutet skickas i elektronisk form utan underskrift.

TSL2021-5793 Beslut RCFF & SMFF godkännande enligt Artikel 16 (20210628)
TSL2020-5793 Bilaga – Förteckning över godkända modellflygfält (20210628)

När det gäller flera av  fälten inom Arlanda/Bromma kontrollzon har vi fått ett godkännande enligt “drönarreglerna” för höjd 50 m. Dessa fält har tidigare inte haft något godkännande. Skillnaden blir inte så stor men ett godkännande kan spela roll ut försäkringssynpunkt samt att det på ett godkänt fält är OK att flyga med “bara” operatörs-ID.  Vi har nu också fått godkänt för några hangflygställen i Stockholm inom ARN/BMA CTR.

Vi hoppas fortfarande på att komma till överenskommelser med Arlanda/Bromma så att dessa fält kan få en högre godkänd höjd – men vägen verkat lång.

Från och med senaste ansökningsomgången finns nu 137 fält i G-luft med flyghöjd över 120 meter registrerade i AIP. En del av dessa fält har fått sina namn korrigerade för överensstämmelse med respektive fullskalafälts namn. Se särskild lista över dessa fält.

2021-03-10

Höstens ansökningsomgång (2020), som har pågått fram till nu, är avslutad och de nya uppgifterna är hos TS för handläggning. En del av beslutet finns klart och publicerat under menyn Info/Beslut.

Registret är fortsatt öppet för anmälningar MEN uppgifterna kommer inte att behandlas av TS förrän senare under våren, en rimlig bedömning är att vi kan få ett nytt beslut i månadsskiftet april/maj 2021.

2020-09-14
Enligt överenskommelse med TS öppnar vi fältregistret för en ny ansökningsomgång hösten 2020. Registret är öppet för  nya ansökningar och uppdatering av befintliga. OBS att enligt vårt godkännande från TS är vi skyldiga att hålla uppdaterade uppgifter i registret.2020-07-10Det har idag kommit ett nytt uppdaterat beslut från TS. Se Godkända fält 2020-07-10

2020-05-16
Enligt senaste info från Transportstyrelsen räknar man med att komma med beslut i de 9 aktuella fältärendena under v 22.

2020-04-01
Vårens ansökningsomgång avslutad och de 8 ärenden som kommit in går nu vidare till TS för granskning och beslut.

2020-02-25
Vi kan fortsätta att använda fältregistret som tidigare. De godkännanden vi redan fått är giltiga fram till 1 juli 2022 enligt besked från TS:

“Fortsatt giltighet för befintligt godkännande
Enligt artikel 9 punkt 5 i genomförandeförordningen finns en möjlighet för medlemsstaterna att ange en annan minimiålder för fjärrpiloter som verkar inom ramen för modellflygklubbar/modellflygföreningar. I de befintliga godkännanden som Transportstyrelsens har meddelat för förbunden med stöd av det nationella regelverket TSFS 2017:110 finns ingen särskild åldersgräns angiven. 

Godkännandena är giltiga till och med den 1 juli 2022 och förbunden behöver inte revidera dessa. Artikel 16 punkt 2 b) i förordningen motsvarar vad som framgår av TSFS 2017:110.” 

2019-10-17 

I samarbete med Finn Madsen, som publicerar och underhåller web-platsen Sveriges Luftrum, har vi nu lagt in alla fält som finns med i TS lista över godkända modellflygfält. Dess ligger i ett eget lager på kartan och är sorterade under respektive TMA. Du kan välja att visa ett enskilt fält, ett TMA eller många TMA eller bara de fält som ligger utanför TMA.

Systemet hanterar inte åäö så namn på fält ock klubbar får läsas med detta i åtanke. För varje fält syns också den högsta godkända höjden. De fält som ligger inom CTR och får sin höjd angiven när modellflygsektorn öppnas och inte har en fast höjdtillåtelse visas med höjden -9990 m.

Kartan finns på https://www.highfly.se/luftrum/ 

2019-06-26
Nu är årets ansökningar godkända och beslutet finns länkat här. 

/ Kjell Nilsson

2019-06-25

Alla fältansökningarna har nu fått status “Bedömning klar” vilket innebär att de är OK. Det som saknas nu är bara det formella beslutet – hoppas att det kommer under dagen!!
/ Kjell Nilsson

2019-06-20

Telefonsamtal med vår handläggare på TS nu på förmiddagen. För de sista 5 fälten i den här omgången räknar man med att bedömningen skall vara klar idag. Jag fick ingen indikation på att underlaget för dessa inte räcker för bedömning så rimligen skall även dessa fält/höjder kunna godkännas. Underlaget för det formella beslutet finns redan färdigskrivet i väntan på de sista bedömningarna men för det slutliga beslutet behöver flera instanser på TS vara inblandade och detta kan mest troligt inte ske idag utan tidsplanen är ett beslut på måndag efter helgen.

Den som väntar på något gott….Kanske regnar det ändå hela midsommarhelgen så att inte flygsuget blir ohanterligt.

Håller alla tummar för ett godkännande av 21 fältärenden på måndag!

Trevlig midsommar!
/ Kjell Nilsson

2019-06-19

Fortfarande några fält där bedömningen inte är klar och ännu inget formellt beslut för de som är färdigbedömda. Jag har försökt nå vår handläggare under dagen idag men inte lyckats. Försöker få kontakt i morgon igen och håller båda tummarna för att det kan komma ett beslut innan midsommar så att de aktuella fälten kan användas under helgen!
/Kjell Nilsson

2019-06-04

Läget när det gäller årets ansökningar

Har senaste tiden varit i upprepad mailkontakt med vår handläggare på TS med anledning av att handläggningen av vårens ansökningar tagit längre tid än planerat. Detta beror som det verkar på att den interna hanteringen mellan olika avdelningar på TS haltat p g a hård arbetsbelastning. Alla flyghöjder över 120 meter måste processas av flera avdelningar på TS innan beslut. Alltså inget vi kan göra något åt mer än att kommunicera att vår flygsäsong är nu och att vi ivrigt väntar på de nya besluten.

Det handlar för vårens omgång om ca 15 ärenden varav hälften är nya fält och resten uppdaterade höjdönskemål.

Enligt telefonsamtal med handläggaren idag bör det kunna komma ett beslut för den här omgången åtminstone under nästa vecka. Jag fick inte några uppgifter som tyder på annat än att ansökningarna skulle kunna godkännas. VI håller tummarna!

Om någon undrar specifikt om er ansökan får ni gärna kontakta mig. Det är bättre än att gå direkt till TS då  hela idén med fältregistret är att avlasta TS arbete för att hålla nere vår kostnad. Ni når mig på 070-2183260 eller kjni@me.com

/Kjell Nilsson

2019-05-09

Info om ansökningsomgång våren 2019 för godkännande av nya fält och uppdatering för en del tidigare godkända fält

Jag har haft mail-kontakt med handläggaren på TS vid några tillfällen under de gångna veckorna för att hör hur arbetet fortskrider med årets ansökningar. Det handlar om 5 fält som ansökt om ändrad  flyghöjd och 10 helt nya fältansökningar. Planeringen var att vi skulle kunna få ett beslut under slutet av april efter att ha levererat ansökningarna vid mars månads utgång.

Enligt handläggaren på TS väntar man fortfarande på en del interna synpunkter på några av ansökningarnas höjdönskemål men man hoppas att snart kunna presentera åtminstone ett förhandsbesked.

Enligt tidigare uppgifter skall det inte vara formella problem med någon av ansökningarna och ingen har skickats i retur till RCFF/SMFF via registret.

/Kjell Nilsson, fältregisterhanterare RCFF/SMFF

2019-02-25

Vi har kommit överens med TS att göra det möjligt att söka godkännande för nya fält och även komplettera/ändra uppgifter för redan godkända ansökningar, t ex om det finns behov av ändrad höjd. Registret kommer att vara tillgängligt för dessa ansökningar fram t o m 31/3. TS kommer sedan att hantera ansökningarna och räknar med att publicera kompletteringar till listan över godkända fält under april, dvs i rimlig tid innan flygsäsongen.

Gör så här:

1/ Om det gäller ett nytt fält fyller du i ansökningsformuläret fullständigt och noggrant. Det är viktigt att motivera behov av flyghöjd och att redovisa säkerhetsresonemang med hänsyn bl a till fullskalaflyg i området. Om ansökan är ofullständigt ifylld kommer den att gå i retur och hela processen fördröjs. Titta gärna igenom ansökningar från andra klubbar/fält för att se hur man motiverat sina önskemål.

2/ Om du vill göra en uppdatering/ändring för ett redan godkänt fält använder du samma ansökningsformulär som för ett nytt fält MEN du behöver du bara fylla ansöknings-ID för TS  tidigare godkännande, dina kontaktuppgifter och de uppgifter du vill lägga till eller ändra. Du behöver alltså inte fylla i alla gamla uppgifter på nytt. OBS att om du söker om en högre höjd är det även här viktigt viktigt att motivera behov av flyghöjd och att redovisa säkerhetsresonemang med hänsyn bl a till fullskalaflyg i området.

TS senaste beslut från 2018-11-13 finns på nedanstående länk, här finns också ansöknings-ID för respektive fält:

RCFF/SMFF – TS godkännande av modellflygklubb (modellflygförening) och lista över godkända modellflygfält.

Detaljer om fälten finns under menyvalet “Lista över registrerade fält

Med vänlig hälsning
Kjell Nilsson, fältregisterhanterare för RCFF och SMFF