Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Ändring av befintligt godkännande
Modellflygklubb
RFK Fyris
Organisation
SMFF
Verksamhet
Flyg under 7 kg, Flyg 7-25 kg, All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
RFK Fyris
FSF_id
FSF 33406-47
Ma_db_id
SE
Sökt höjdgräns
400 m (eller högsta möjliga)
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Radioflygklubben Fyris, Uppsala ansöker härmed om att få den tidigare beviljade maximala flyghöjden 300 m utökad till 400 m för att fortsatt kunna bibehålla och utveckla verksamheten inom olika modellflygrenar såsom exempelvis segelflyg och konstflygning. Den sökta maxhöjden innebär en separation på 50 m till ’golvet’ på den del av Stockholm TMA inom vilket fältet är beläget, vilket i relation till den sökta flyghöjden kan anses rimligt. Behov av utökad flyghöjd RFK Fyris bedriver sedan många år radioflyg med segel/motorflygplan och helikopter vid klubbens modellflygfält. Flera av klubbens mest erfarna medlemmar har alltmer kommit att ägna sig åt termikflygning med större segelflygmodeller samt träning inom IMAC, en konstflygningsform med motorflygplan. Möjligheterna att kunna bedriva dessa typer av modellflyg begränsas för närvarande av den tillåtna maximala flyghöjden 300 m. Segelflyget utnyttjar termik som ofta förekommer med tillräcklig styrka och storlek på höjder överstigande 300 m. Även för IMAC utgör nuvarande flyghöjd en begränsning för vissa manövrars utförande. Flygsäkerhet Klubbens säkerhetsregler för flygning följer de gemensamma säkerhetsbestämmelserna för RCFF/SMMF som godkänts av TS samt därutöver klubbens lokala säkerhetsregler. Klubben har en av årsmötet utsedd flygsäkerhetsfunktionär med uppgift att följa upp flygverksamheten och utifrån regelverket tillse att verksamheten som helhet bedrivs under säkra former. För nytillkomna medlemmar erbjuder klubben flygskolning i dubbel-kommando. Under de år som klubben varit verksam vid modellflygfältet har inga incidenter/olyckor som involverat fullskalaflyg, eller förorsakat materiella/personella skador hos tredje man, förekommit. Flygområdet som RFK Fyris fält täcker är i huvudsak åkermark med fri sikt horisonten runt. Om människor kommer innanför flygområdet kan dessa lätt upptäckas och flygning undvikas. Under den aktiva flygsäsongen som i huvudsak sammanfaller med odlingssäsongen för åkermarken får ingen, med undantag av markägarens och dennes personal, beträda åkermarken. De vägar som passerar genom flygområdet är traktorvägar som huvudsakligen används av markägaren. Sammanfattningsvis är det mycket ovanligt att människor beträder flygområdet. Flygsäkerhetsaspekter avseende flygning ovanför 300 m De modellflygare som avser utnyttja luftrummet ovanför 300 m om denna ansökan beviljas är undantagslöst erfarna modellflygare med stor flygvana. De högst flygande flygplanen är normalt utrustade med telemetri som möjliggör höjdrapportering till modellflygaren. Beroende på fältets utomordentligt goda siktbetingelser är det lätt att tidigt upptäcka eventuellt passerande fullskalaflyg och vidta åtgärder för att snabbt minska flyghöjden och att manövrera bort från det passerande flygets färdriktning. Eftersom modellflygfältet inte ligger i någon av de omkringliggande flygplatsernas inflygningsriktningar är det sällan fullskalaflyg passerar rakt över flygområdet för modellflygfältet I de fall detta observerats har det skett på höjder som bedöms ligga avsevärt över den sökta höjdgränsen 400 m.
Ansvarsförsäkring
SMFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
sakerhet_rfk_fyris_181022.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Klubben följer de för RCFF och SMFF gemensamma säkerhetsreglerna samt därutöver även klubbens lokala fältregler, se bilaga “Sakerhet_RFK_Fyris_181022.pdf”

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Jet, Tävling, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
Slutet av 80-talet
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Ängsmark
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

Fältet ligger helt öppet på plan mark med mycket god sikt åt alla håll. I flygområdet (r=500 m) finns ingen bebyggelse då marken utgörs av åker.

Avstånd till närmast belägna flygfält (närmsta start/landningsbana):
• Uppsala-Ärna flygplats bana 08/26 östra banände: drygt 13 km,
• Arlanda bana 01L/19R norra banände: drygt 19 km.
• Akademiska sjukhusets ”helipad”: 8,6 km.

Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G, Större avstånd än 1km från helikopterflygplats, Större avstånd än 5 km från landningsbana inom CTR/TIZ, Ej inom restriktionsområde
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
rfk_fyris__kartor.pdf
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
rfk_fyris_kompletterande_ansokan_2021_03_09.pdf
Kommentarer om höjd och säkerhet

Beroende på fältets utomordentligt goda siktbetingelser är det lätt att tidigt upptäcka eventuellt passerande fullskalaflyg och vidta åtgärder för att snabbt minska flyghöjden och att manövrera bort från det passerande flygets färdriktning. Eftersom modellflygfältet inte ligger i någon av de omkringliggande flygplatsernas inflygningsriktningar är det sällan fullskalaflyg passerar över modellflygfältet I de fall detta observerats har det skett på höjder som bedöms ligga avsevärt över den sökta höjdgränsen 400 m. Den sökta flyghöjden ger en separation på 50 m till TMA som sträcker sig ner till 1500 ft MSL.

Se bilaga RFK_Fyris_Kompletterande_ansokan_2021_03_09.pdf för samlad information

Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
59.825
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
17.789
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2021-03-09 19:39:08
Ändrad datum
2021-06-30 22:31:53

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2020-5793

TS uppgifter/beslut

TS kommentar

2021-04-29; Godkänd flyghöjd 350 meter med caller vid flygning över 120 meter. Tyvärr kan inte den önskade höjden godkännas. Det är en hel del militär flygning och annat lågflyg i området. /Anna Ahlberg

TS beslut höjdgräns
350 m
TS beslut
Godkänd2021-06-28