Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
Växjö RC-klubb
Organisation
SMFF
Verksamhet
All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
FSF_id
FSF
Ma_db_id
SE 12110
Sökt höjdgräns
400 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Se under “Kommentarer om höjd och säkerhet
Ansvarsförsäkring
SMFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
fltregler_smlanda.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Se under “Kommentarer om höjd och säkerhet”

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Jet, Drone-race, Friflyg, Tävling, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Överflugen mark
Ängsmark, Skog
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd
Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
komplettering_ts-anskan_vxj_rc_20180627.pdf
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet

Komplettering_2 2018-06-27

I mailen från SMFF/TS har krav ställts på att vi sluter ett avtal med ATS Växjö för att kunna flyga över TMA-”golvet” som ligger på 2000ft AMSL. Då Smålanda ligger på en höjd av 600ft AMSL ligger detta ”golv” på 426m AGL.

Vidtagna åtgärder

Växjö RC-klubb har kontaktat ATS i Växjö för att sluta ett sådant avtal. Vi har nu fått till svar att ett sådant förfarande tar c:a 2 månader att genomföra. Från ATS sida säjer man sej vara beredd att starta detta i höst och har specificerat vad man behöver för underlag. En ny fältkarta enligt ATS specifikation har tagits fram, vi har sänt över det exempel-avtal vi fått från SMFF/TS samt de dokument rörande säkerhet vi tog fram för vår fältansökan. ATS Växjö meddelar vidare att om vi flyger under TMA-zonen behöver vi inget avtal med dem. Då ATS- chefen gått på semester kan vi i nuläget inte göra mer.

Vår ansökan

Vi ser i dagsläget inte någon annan lösning än att ansöka om en interimistisk flyghöjd på 400m. I mailen från SMFF/TS har man angett att vi bör ha en marginal till TMA-zonen och denna höjd ger en marginal på ~7% eller 26m. Vår tidigare ansökan på 600m vill vi ligga kvar med och inkomma med avtalet med ATS Växjö så snart detta är klart. Därefter hoppas vi på att få denna flyghöjd godkänd.

Med vänlig hälsning
Douglas Johansson
Ordförande Växjö RC-klubb
070-8220013

Tidigare komplettering:

Se dokument under “Avtal med lokal flygledning eller motsvarande”

 TS-ansökan: Bakgrund, säkerhetsarbete, samverkan och friflyg 

I mailet från SMFF har krav ställts på att vi motiverar varför vi söker en höjd över de normala 120m. Vidare ställer man krav på att vi ingående beskriver vårt säkerhetsarbete när det gäller flygning över denna höjd samt hur vi samverkar med omkringliggande fält. 

Underlag för sökt flyghöjd: 

Den modellflygplanstyp som mest utnyttjar den sökta höjden är modellsegelplan. Flygningar med denna typ av modellplan har skett och sker regelbundet på Smålanda modellflygfält. Som underlag har flygningar med modellsegelplan genomförts för att utröna frekvensen av normala respektive höga höjder. Det använda flygplanet har varit ett modellsegelplan med beteckning Maxa 4e, från Vladimirs model i Ukraina, med en spännvidd på 4m och en vikt av c:a 2kg. Under ett antal flygpass har frekvensen av olika topphöjder bedömts med hjälp av en monterad höjdmätare i planet som kommunicerar med sändaren genom telemetri. 

De höjder vi ligger över: 

120m – i stort sett hela flygtiden 

200m – vanlig flyghöjd 

300m – nås ofta under flygningen 

400m – vid några tillfällen 

500m – vid något enstaka tillfälle 

600m – i stort sett aldrig. 

I vår ansökan har vi därför valt att ange den sökta höjden till 600m så att det finns en säkerhetsmarginal i vår flygsektor. Höjden är vald med hänsyn till att planen normal sett inte är försedda med variometer(höjdmätare) utan bedömningen av höjden görs visuellt. 

Vid kan dock tänka oss att sänka vår sökta höjd så att vi hamnar under TMA-”golvet” på 426m för Smålanda. Ett godkännande på 400m flyghöjd är acceptabelt för oss. 

Säkerhetsarbete 

Våra säkerhetsregler överensstämmer med RCFF:s och SMFF:s regler http://www.dokumenta.se/modellflyg/RCFF/S%C3%A4kerhetsregler%20f%C3%B6r%20modellflygning%20180514%20v1.3.pdf 

Och har dessutom följande tillägg: 

– Det genomgående tänket för säkerheten på Smålanda är att fullskala- och modell-flyg ska samarbeta med en strävan att vara väl skilda i tid och rum 

– Vid all flygning på fältet ska flygradion vara påslagen och inställd på den frekvens som gäller för fältet. 

– Radion placeras med högtalafunktionen påslagen så att alla piloter och observatörer kan höra radiotrafiken väl. 

– När fullskalaflyg annonserar aktivitet i vår flygsektor ska alla modellplan omgående landas 

– Ingen modellflygverksamhet får bedrivas när fullskalaflyget landar, taxar eller startar 

– Modellflygverksamheten får sedan återupptas när fullskalaflyget står parkerad på marken eller med marginal har lämnat modellfältets flygsektor. 

Detta fanns inte med i vår ansökan men har från starten av modellflygfältet varit en del av vår samverkan med UL-flyget. 

Samverkan 

Vi har ett gott samarbete med Småland Airport, Växjö och Kronobergsheds flygklubb. Dokument som visar att vi har en samsyn på verksamheten se nedan. 

Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
56.925517
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
14.5424333
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2018-05-02 18:17:52
Ändrad datum
2021-06-30 23:09:56

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2018-3119

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
400 m
TS beslut
Godkänd2018-06-28