Kompletteringar behövs

Liten lägesrapport:

TS granskning pågår och man har noterat att för många av de fält där man ansökt om högre maxhöjd än 120 m saknas bra motivationer om varför man behöver den högre höjden. Dessutom är analyser och resonemang om säkerheten vid flygning på dessa höjder i de flesta fall bristfälliga.

För flera av fälten som ligger inom kontrollzon (CTR) saknas överenskommelser med trafikledningen. Att sådan finns är ett absolut krav för att kunna bevilja en flyghöjd högre än de generella reglerna (50 m).

Även för fält i fri luft (G-luft) där man ansökt om högre höjd än 120 m rekommenderar TS att man tar kontakt med den närmsta trafikledningen, omkringliggande andra brukare av luften (fullskalaflygklubbar, helikopterfirmor, fallskärmshoppare etc) och gärna dokumenterar att sådan kontakt finns. Bara genom att vi visar att vi vet om varandra anser man att säkerhetsrisken minskar.

TS avsikt är att alla fält där man godkänner flyghöjder över 120 m kommer att publiceras i AIP.

 


SÅ VAD BEHÖVER VI GÖRA?

1/ Alla som ansökt om fält inom CTR måste komplettera med en kopia av sin överenskommelse med den lokala trafikledningen. Det finns ingen väg runt detta!

2/ Den som ansökt om högre höjd än 120 m måste tänka igenom sina motiv och argument igen och i de fall man känner på sig att beskrivningarna både av behov och säkerhetstänkande kan förbättras måste skicka in bättre beskrivningar. Generellt kan sägas att ju högre höjd desto större krav på denna redovisning!

3/ Se till att dokumentera att kontakter med andra brukare av luftrummet inom rimlig närhet av fältet finns. Gäller särskilt för modellflygfält som ligger i närheten av CTR även om fältet ligger utanför CTR-gränsen.

Ovanstående behöver göras så snart som möjligt om det skall finnas en möjlighet att TS skall hinna gå igenom alla fält innan 1/7. Alla fält med ansökan om högre höjd än 120 meter går TS också igenom med LFV innan beslut.

Skicka snarast alla kompletteringar/ändringar till kjell.nilsson@ventinvent.se så ser jag till att registret uppdateras. OBS!! OBS!! Viktigt att det framgår vilket fält uppgifterna gäller.

Med vänlig hälsning,
Kjell Nilsson