Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Ändring av befintligt godkännande
Modellflygklubb
Askersunds Modellflygklubb
Organisation
RCFF
Verksamhet
Flyg under 7 kg, All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Äsperud
FSF_id
FSF
Ma_db_id
SE
Sökt höjdgräns
300 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Vi har börjat använda större segelflygplan, vilka kräver mer höjd. Fältet ligger långt från både närmaste CTR och TMA, och tätare bebyggelse (nästan bara skog och åkermark inom närmaste kilometern). När fullskalaflyg ibland passerar så hörs de i god tid varvid vår trafik kan tas ner till lägre höjd (under 500 fot AGL). Vi ser ingen risk att vi kommer i konflikt med fullskalaflyget.
Ansvarsförsäkring
RCFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
Hur hanteras risk för 3:e person?

Klubben följer RCFFs säkerhetsregler enligt nedan:

– Flyg inte över eller i närheten av bebyggelse, gator, vägar, gång- och cykelvägar. Säkerställ att all flygning sker så att risken för skada på människor, djur och egendom minimeras så långt som rimligen är möjligt.

– Hovring med modeller får inte ske nära åskådare eller andra piloter.

– Flygning över depåområde/parkering/åskådare är förbjuden.

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
7 år
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Skog, Åker
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

Gles bebyggelse (bostadshus) 500 m sydväst om fältet. I övrigt bara skog och åkermark inom 1 km radie.

Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G, Större avstånd än 1km från helikopterflygplats, Större avstånd än 5 km från landningsbana inom CTR/TIZ, Ej inom restriktionsområde
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet

Fältet ligger långt från både närmaste CTR och TMA, och tätare bebyggelse (nästan bara skog och åkermark inom närmaste kilometern). När fullskalaflyg ibland passerar så hörs de i god tid varvid vår trafik kan tas ner till lägre höjd (under 500 fot AGL). Vi ser ingen risk att vi kommer i konflikt med fullskalaflyget.

Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
58.955444
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
14.998972
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2021-09-22 10:04:57
Ändrad datum
2021-10-06 11:24:01

Administrative Info

Hör till ärendenummer

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
TS beslut
Hos TS för samråd