Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
Askersunds Modellflygklubb
Organisation
RCFF
Verksamhet
Flyg under 7 kg, All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Tisaren
FSF_id
FSF
Ma_db_id
SE
Sökt höjdgräns
120 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Ansvarsförsäkring
RCFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
Hur hanteras risk för 3:e person?

Klubben följer RCFFs säkerhetsregler enligt nedan:

– Flyg inte över eller i närheten av bebyggelse, gator, vägar, gång- och cykelvägar. Säkerställ att all flygning sker så att risken för skada på människor, djur och egendom minimeras så långt som rimligen är möjligt.

– Hovring med modeller får inte ske nära åskådare eller andra piloter.

– Flygning över depåområde/parkering/åskådare är förbjuden.

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
>10 år
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Vatten
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

Gles bebyggelse (bostadshus) ca 200 m väster om samt ca 1000 m sydost om depåområdet.

Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G, Större avstånd än 1km från helikopterflygplats, Större avstånd än 5 km från landningsbana inom CTR/TIZ, Ej inom restriktionsområde
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet

Flygning sker enbart öster om depåområdet, och över vatten, enligt bifogad bild. Aldrig över bebyggelse.

Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
58.996091
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
15.070453
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2021-09-22 06:25:31
Ändrad datum
2021-10-04 10:31:19

Administrative Info

Hör till ärendenummer

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
TS beslut
Hos TS