Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
Haninge Modelflygklubb
Organisation
SMFF
Verksamhet
Flyg under 7 kg, All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Norrbyfältet
FSF_id
FSF 55143-47
Ma_db_id
SE
Sökt höjdgräns
250 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Se under “Kommentarer om höjd och säkerhet”
Ansvarsförsäkring
SMFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
faltregler-haningemodellflygklubb.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Se under “Kommentarer om höjd och säkerhet”

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Drone-race, Tävling, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
Området har använts i mer än 10 år, men det sökta fältet cirka 4 år.
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Ängsmark
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

Överflugen mark består av outnyttjad ängsmark. Hela fältet har en areal på 18 ha. Inom området finns servicevägar men dessa är inte till för allmänheten. Området är av sådan karaktär att det inte inbjuder till friluftsaktiviteter. Endast bearbetad mark som modellflygplatsen och servicevägar utgör tillgänglighet på fältet och det till fots.

Närmaste bostadshus 350 m. Närmaste lokalväg 67 m. Till riksväg 73 (motorväg) 260m. Andra sidan av riksväg 73 finnes några industrifastigheter och en avstånd på 340 m till dessa.

Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G, Större avstånd än 1km från helikopterflygplats, Större avstånd än 5 km från landningsbana inom CTR/TIZ, Ej inom restriktionsområde
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
smff-utlatande-haningemodellflygklubb.pdf
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet

Underlag för sökt flyghöjd
Den modellflygplanstyp som mest utnyttjar den sökta flyghöjden är modellsegelplan. Även motordrivna flyg blir begränsade av 120m flyghöjd.
En normal segelflygstart ligger på runt 150-200m. Vi söker tillstånd för 250m för att ha marginal eftersom höjderna bedöms utan instrument.

Säkerhetsarbete
Våra säkerhetsregler överensstämmer med RCFF/SMFF:s regler. Det innebär att flyg inte får ske över personer, gator, gångvägar etc. Fältets placering inbjuder inte till sådan flygning, då fältets yta främst ligger norr om start/landningsbana och vägar ligger avsides.

Vad gäller allmänflyg och helikoptrar har det bedömts att fältet är beläget att sådan trafik är ovanlig. Det finns inga kända närliggande fullskalaflygplatser. De närmaste helikopterplatserna finns listade nedan:
Avstånd:
* Karolinska sjukhuset i Huddinge: 12km
* Berga: 13km

Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
59.1870047
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
18.1550413
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2021-09-21 22:07:32
Ändrad datum
2022-03-15 07:28:38

Administrative Info

Hör till ärendenummer

TS uppgifter/beslut

TS kommentar

220207 Anna Ahlberg: Den önskade flyghöjden godkänns från och med den 19 maj 2022, då AIP AMDT 3/22 träder ikraft. Innan detta datum är det maximal flyghöjd på 120 meter som gäller.
Flygningen får endast ske inom synhåll för fjärrpiloten i beviljat område. Då flygning genomförs över 120 meter GND Ska alltid en observatör (caller) finnas behjälplkig.
Då aktuell klubb avser genomföra tävlingsverksamhet, ställer Transportstyrelsen krav på att NOTAM ska upprättas.

TS beslut höjdgräns
250 m
TS beslut
Godkänd 2022-03-11