Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
Gråbo Modellflygklubb
Organisation
SMFF
Verksamhet
Flyg under 7 kg, Flyg 7-25 kg, All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Sjöflygfältet
FSF_id
FSFID242
Ma_db_id
SE-8881
Sökt höjdgräns
390 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Landvetter-flygplats kontrolleradeluft börjar på ca440meter över vattenytan så 390meter känns som en rimlig höjd med en god säkerhetsmarginal, samma höjd som vi även har på samtliga av våra andra fält, som dock då ligger belägna 5-10meter över sjöytan. Bifogar även tidigare höjdmotivering i sin helhet.
Ansvarsförsäkring
SMFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
sakerhetsregler_grabo_modellflygklubb_sjoflygfaltet.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Detta hanteras i de lokala säkerhetsreglerna och genom att förlägga områden med någon som helst risk med flygförbud.

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Tävling, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
Platsen har använts för sjöflygning och flygning på isen sedan tidigt 1970-tal
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Vatten
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

Gång/Cykelbana i utkanten av området som är förlagd med flygförbud i fältkartan och säkerhetsreglerna, även en mindre bebyggelse i utkanten av området, ca ca 450meter från områdets mitt till gång/cykelbana och bebyggelse.

Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
sakerhetsregler_grabo_modellflygklubb_sjoflygfaltet_1.pdf
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
grabo_mfk_ats_landvetter_extra_info.pdf
Kommentarer om höjd och säkerhet

Området lämpar sig utmärkt för sjöflyg då stor del av vattnet är grunt och stenigt så det lämpar sig icke för båt-trafik och bad, den närliggande badplatsen är en mindre grund strand som ligger med marginal inom det området som är förlagt med flygförbud. Även den höjd angivelse som är antagen a 390meter ligger långt inom marginalen, då våra övriga fält har 390meter och då är angränsande men ligger på högre mark. Bifogar även tidigare höjdmotivering i sin helhet.

Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
57.853835
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
12.321773
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2020-11-23 19:16:25
Ändrad datum
2021-06-30 22:11:28

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2020-5793

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
390 m
TS beslut
Godkänd2021-06-28