Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Eget fält
Modellflygklubb
Organisation
SMFF
Verksamhet
Flyg under 7 kg, All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Fotbollsplanen i Björneborg
FSF_id
Ma_db_id
Sökt höjdgräns
120 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Ansvarsförsäkring
RCFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
fotbollsplanen_bjorneborg.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Flygning sker endast inom fotbollsplanen, som avgränsas med ett ca 2,5-3 meter högt staket och när fältet inte används för andra ändamål. Därmed utsätts inte tredje person för risk.

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Drone-race, Friflyg, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
Uppskattningsvis ca två årtionden.
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Gräsbelagd fotbollsplan
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

Finns villafastigheter i omgivningen. Se detaljer i bilaga.

Flygning sker enbart med el, dvs inget buller. All flygning avbryts omedelbart om någon person närmar sig flygområdet.

Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G, Större avstånd än 1km från helikopterflygplats, Större avstånd än 5 km från landningsbana inom CTR/TIZ, Ej inom restriktionsområde
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet
Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
59.239732
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
14.247316
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2020-10-15 22:22:34
Ändrad datum
2021-06-30 09:53:45

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2020-5793

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
120 m
TS beslut
Godkänd2021-06-28