Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Ändring av befintligt godkännande
Modellflygklubb
Gotlands Modell Aviatörer
Organisation
RCFF
Verksamhet
Flyg 7-25 kg, All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Vallstena
FSF_id
Ma_db_id
Sökt höjdgräns
300 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Klubbfältet ligger avskilt på myrmark och överflygningar är mycket ovanligt och sker i förekommande fall på hög höjd. Privatflyget och brandflyget flyger normalt inte över fältet och vid de enstaka fall det hänt att privatflygplan varit i närheten har det varit på betryggande höjd. Den flygtrafik som utgår från Visby flygplats har rutter som inte går över fältet och den trafik som förekommer ligger på mycket hög höjd. Den godkända höjden är låg för segelflygmodeller som då och då flygs på fältet. Vi önskar därför en höjning till 300 meter
Ansvarsförsäkring
RCFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
Hur hanteras risk för 3:e person?

Regler finns som förhindrar överflygning av depå och parkering. Säkerhetsansvarig finns som ser till att reglerna efterföljs. Klubben är liten, 15 medlemmar så tillsynen av verksamheten är god.

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Ja - fältet är lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
Fältet har använts i 25-30 år
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Myrmark med åkrar
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

Närmaste bebyggelse, en bondgård ligger på ca 1000 m avstånd

Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G, Större avstånd än 5 km från landningsbana inom CTR/TIZ, Ej inom restriktionsområde
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Ja
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
vallstena2-lfv.pdf
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
lfv_karta_vallstena.pdf
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet

En ökad flyghöjd innebär enligt oss inga säkerhetsrisker. Dessutom kommer vi att införa krav på caller vid flygning över 120 meter. Att vara ensam på fältet och flyga högre än 120 kommer inte att vara tllåtet.

Fältet ligger under Visby TMA som har undersida 330 meter.

Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
57.611365
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
18.614684
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2020-09-16 10:24:58
Ändrad datum
2021-06-29 13:44:53

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2020-5793

TS uppgifter/beslut

TS kommentar

2021-04-09: Flyghöjd 300 m godkänns med caller. /Anna Ahlberg

TS beslut höjdgräns
300 m
TS beslut
Godkänd2021-06-28