Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Ändring av befintligt godkännande
Modellflygklubb
Ripa Modellflygklubb
Organisation
RCFF, SMFF
Verksamhet
All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Ripa Modellflygfält
FSF_id
FSF-170
Ma_db_id
SE-6015
Sökt höjdgräns
300 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Modellflyg har bedrivits i Ripa sedan 1970 och i Ripa Modellflygklubbs regi sedan 1995. 1997 infördes loggbok över gjorda flygpass, under åren 1997 – 2017 har 48 269 st. flygpass genomförts på modellflygfältet, alla utan incident. Av dessa flygpass uppskattas att flertalet (ca 80 %) skett på höjder mellan 30 – 80 meter, större bensinmotordrivna modeller kan vid vissa manövrar tangera höjdgränsen på 120 meter, sak samma gäller segelflygplan som flyger i termik. Klubbens förhoppning är att ansökan om en ”inritad box” på flygkartan beviljas, om så sker, bör en flyghöjd på 250 meter kunna tillåtas inom boxens område, vilket skulle medföra att alla säkerhetskrav tillgodoses. 250 meters flyghöjd önskas, främst för att kunna tillgodose segelflyganas önskemål om termikflygning på Ripa. Vid ansökningsförfarandet 2018 ansökte klubben om en högsta tillåten flyghöjd på 250 meter, vilket anses vara en väl tilltagen flyghöjd för flertalet av alla flygpass som årligen genomförs på Ripa modellflygfält. (3 168 flygpass loggades under 2018) I 2018 års ansökan skrev klubben att vissa tävlingsmanövrar kan tangera en flyghöjd strax under 250 meter, den svenska tävlingsorganisationen för IMAC, som den stora tävlingsklassen heter, har ansökt om att arrangera en tävling på Ripa Modellflygfält i augusti 2019. Som tävlingsorganisation bedömer IMAC, och de tävlande piloterna att högsta höjd under korta ögonblick kan nå upp till 300 meter. Modellflygverksamheten har sedan avtal, och samarbetet med flygledningen på ATS Kristianstad inleddes 2018, fungerat helt problemfritt, flygledningen såg positivt på klubbens förfrågan, och har tecknat ett nytt avtal med 300 meter som högsta flyghöjd. Som klubb ansöker vi mot bakgrund av ovanstående, om en högsta flyghöjd på 300 meter.
Ansvarsförsäkring
RCFFs ansvarsförsäkring, SMFFs ansvarsförsäkring, RCFF och SMFF samt klubbens egen ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
regler_ripa_2021.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Alla som besöker Ripa Modellflygfält möter en stor skylt på infartsvägen strax innan parkeringen med information, och uppmaning att åskådare skall vistas på åskådarplats, för piloter finns hänvisning för att läsa klubbens fält och säkerhetsregler, vilka är strategiskt anslagna, det får inte råda någon tveksamhet om vad som gäller oavsett om man är besökare eller pilot.
Klubbens besökare hänvisas till publikområdet som är placerat bakom depå och godkänd flyglinje, ett område som omgärdas av ett staket som hindrar barn och djur att från att ta sig in i depån.
För gästande piloter finns skyltar uppsatta vid passagen in mot depån, med text enligt nedan, vilken man uppmanas att läsa och sätta sig in i innan man får lov att flyga.

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Drone-race, Tävling, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
1970
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Ängsmark
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

750 meter till närmsta bostadshus
500 meter till lantrbruksstall
450 meter till crossklubbens parkering
450 meter till infart från Hornavägen

Typ av luftrum
Kontrollzon CTR, Större avstånd än 1km från helikopterflygplats, Större avstånd än 5 km från landningsbana inom CTR/TIZ, Ej inom restriktionsområde
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
samarbetsavtal_ats_kristianstad_och_ripa_modellflygklubb.pdf
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet

2019:

Vid ansökningsförfarandet 2018 ansökte klubben om en högsta tillåten flyghöjd på 250 meter, vilket anses vara en väl tilltagen flyghöjd för flertalet av alla flygpass som årligen genomförs på Ripa modellflygfält. (3 168 flygpass loggades under 2018)

I 2018 års ansökan skrev klubben att vissa tävlingsmanövrar kan tangera en flyghöjd strax under 250 meter, den svenska tävlingsorganisationen för IMAC, som den stora tävlingsklassen heter, har ansökt om att arrangera en tävling på Ripa Modellflygfält i augusti 2019. Som tävlingsorganisation bedömer IMAC, och de tävlande piloterna att högsta höjd under korta ögonblick kan nå upp till 300 meter.

Modellflygverksamheten har sedan avtal, och samarbetet med flygledningen på ATS Kristianstad inleddes 2018, fungerat helt problemfritt, flygledningen såg positivt på klubbens förfrågan, och har tecknat ett nytt avtal med 300 meter som högsta flyghöjd.

Som klubb ansöker vi mot bakgrund av ovanstående, om en högsta flyghöjd på 300 meter.

2018:
Klubbens loggbok visar att det utförts 48 269 st. flygpass på Ripa modellflygfält sedan 1997, samtliga utan incident. Fältets storlek och  fria ytor, medför att alla kategorier av modellflyggrenar, (exkl. jetflyg) från småflyg – större skalamodeller och Imac, kan utövas på ett säkert sätt, såväl till träning som tävling.  

Ripalägret, ett av landets största, och årliga modellflygmeeting har arrangerats på Ripa sedan 1970, bortåt  200 modellflygare gästar Ripa under vecka 29, målsättningen med Ripalägret är att visa upp modellflygets bredd, och locka nya oorganiserade modellflygare till  säkert utövande av modellflyghobbyn på klubbfält, vars  klubbar som finns representerade under lägerveckan.   

Vid Ripalägret  och större arrangemang finns väl synliga depåvärdar, vilka informerar såväl piloter som blivande modellflygare om gällande  fält och säkerhetsregler,  och övervakar att den flygverksamhet som pågår sker enligt uppsatta regler. 

Modellsegelflygarna har koll på modellernas flyghöjd genom höjdmätare och telemetri, och kan anpassa sin flyghöjd till den tillåtna, större modeller (Skala och Imac) kan i vissa tävlingsmanövrar tangera en flyghöjd strax under 250 300 meter (reviderat 2019), under kortare ögonblick.       Den ansökta flyghöjden om 250  300 (reviderat 2019) meter motsvarar enligt klubbens bedömning, efter 47 års iakttagelser och modellflygverksamhet i Ripa, samt årliga kontakter, med såväl flygledning som de lokala flygklubbarna på ESMK , på alla sätt de säkerhetskrav som verksamheten på Ripa Modellflygfält levt upp till under alla år. 

Med vänlig hälsning 

Mats Erlandsson
Ripa Modellflygklubb

Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
55.920361
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
14.225944
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2018-03-31 23:03:34
Ändrad datum
2021-10-24 21:37:57

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2019-2400

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
300 m
TS beslut
Godkänd2021-06-28