Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
Norbergs FK
Organisation
SMFF
Verksamhet
Fältnamn
Rinkaby
FSF_id
FSF
Ma_db_id
SE
Sökt höjdgräns
300 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Segelflygfält där högre höjd behövs. Fältet används för tävlingar.
Ansvarsförsäkring
SMFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
Hur hanteras risk för 3:e person?

När vi tävlar så har vi alltid två extra personer som kontrollerar flygningen förutom piloten. De är tidtagare och följer modellen från start till landning. Piloten kan när som helst avbryta flygningen om någon fara skulle uppstå.

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Segel, Friflyg, Tävling, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
Drygt 40 år
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Ängsmark
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

Intill fältet ligger några enstaka gårdar. Vi har god kontakt med ägarna och när  vi arrangerar tävling på fältet så har vi alltid kontakt med dem innan. Marken används av militären, men arrenderas även av husägarna runt fältet som betesmark. Därför flyger vi inte på fältet så vida vi inte har godkännanade från dem. vi använder bara Rinkabyfältet till tävlingsverksamhet då vi måste ha godkännande från militären för att få vara där. Det händer en till tre gånger /år.

Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G, Större avstånd än 1km från helikopterflygplats, Större avstånd än 5 km från landningsbana inom CTR/TIZ
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet

Vi har arrangerat Friflygtävling på Rinkabyfältet under 40 års tid utan någon som helst incident. Våra modeller flyger mest under 120 meter, men ibland i stark termik så kan 120 meter överstigas. Det är alltså friflygande segelmodeller som vi flyger. I det luftrum vi verkar ser vi inget problem med att flyga upp till 300 meter då vi aldrig under alla våra 40 år på fältet sett något fullskalaflyg i luftrummet vi använt.

Så här ser den procedur vi använt under flera år ut:

1, Klubb ansöker om att använda fältet ca 10 månader i förväg, Militären ger ja eller nej.

  1. Om ja under punkt 1. Markarrendatorn som håller djur på fältet kontaktas ungefär en månad innan tävlingen så att vi kan bestämma vart djuren helst ska vara samt om det finns områden på fältet som vi bör undvika pga gröda/vall.
  2. Någon vecka innan tävlingarna håller vi ett telefonmöte för att stämma av det sista med militären. Det kan vara om någon annan aktivitet hålls på fältet eller om något annat speciellt bör beaktas från vår sida.
  3. Lista med alla som vistas på fältet skickas in till P7 vakten så de vet vilka som är på fältet strax innan tävlingen. telefonnummer på minst en av oss arrangerande (Ansvariga) finns hos vakten.
  4. Efter tävlingen så rapporterar vi tillbaka till både militären samt markarrendatorn om fältets status, om vi sett något som bör åtgärdas på fältet.

Utdrag ur vår fältinstruktion som vi själva gjort efter många år på fältet, namnen nedan kan ha ändrats.

Fältens historia

De militära övningsfälten i Rinkaby har funnits i över hundra år. Under dessa år har det naturligt skapats en flora av örter och gräs som har anpassat sig till de torra och karga sandmarkerna längs Hanöbukten. Be­tesmarkerna är idag skyddade i EU genom program­met Natura 2000.

Att hyra Rinkabyfälten

En arrangör som vill hyra fälten ska göra detta tidigt och helst under hösten året före tävlingen. Det finns flera andra aktiviteter som prioriteras som ex.vis scoutrörelsen, brukshundklubbar, RC-flygare och militära övningar.


Militären är markägare

Skriftlig ansökan skickas:

Försvarsmakten, Chefen för P7, 247 82 Södra Sandby.

Efter beviljat tillstånd övergår ansvaret till Rinkeby: Kapten Tomas Hjärne, 044-22 54 71, tomas.hjarne@mil.se

Militären kräver att modellflygarna är miljöprövade. AKM har avtal om detta med Kristianstad kommun 044-13 50 00 som tar miljöansvaret enligt skrivelse i januari 2010.

Om det visar sig att även Brukshundklubben är på fältet; samarbeta, ta ingen konflikt. Brukshundsklubbens ordförande heter Rolf Weifert, 044-22 50 31 eller 0709-80 83 46. Hemadress: Leiferts väg 16, 296 91 Åhus (precis söder om södra fältet, i Horna).

Arrendator

Det är plikt att i god tid informera arrendatorn av fältet om tävlingstillfällena. Arrendatorn är mycket välvillig och brukar flytta korna till annat fält. Arrendatorn heter Magnus Enarsson, tfn 044-22 55 99 eller 070-832 97 09. Hemadress: Madenvägen 27, 291 76 Rinkaby.

Familjen driver bl.a. Friskatorpet Angus, Naturbeteskött. Rasen som föds upp är Angus vars kött är känt i hela världen för sin höga ätkvalitet. Besättningen består av ungefär 300 kor som föder var sin kalv under mars till maj (tjurar finns också).
AKM uppvaktar varje år med en julgåva.

Fältets östra delar kan inte ses från startplatser utmed Pansarvägen i väster. Krönet mellan Furulundsvägen och Pansarvägen skymmer sikten så att bara trädhorisonten syns. Tävlingsledningen kontrollerar på kartan riktningen från startplatsen och har uppsikt över modellernas flygriktning och flygsträckor. Det gäller till exempelvis fältet med klöver i öster vid Furulundsvägen och de odlade fälten bort mot Lerdala.

Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
55.991033
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
14.298287
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2018-09-16 14:35:25
Ändrad datum
2021-06-30 23:16:29

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2018-3119

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
300 m
TS beslut
Godkänd2018-11-13