Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
Ovansiljans modellklubb
Organisation
RCFF
Verksamhet
All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Vinäs modellflygfält
FSF_id
FSF
Ma_db_id
SE
Sökt höjdgräns
120 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Motiverat behov av utökad flyghöjd och varför det ur flygsäkerhetssynpunkt är rimligt. Vinäs modellflygfält. Anvisad plats av Mora kommun. Önskar dispens från 50m GND och få tillgång till 120m GND. Historik Detta är klubbens ”hemma-fält” sedan 1981, bestående utav 70x30m asfaltbana, samt ett kortare grästråk. Här flyger vi oftast med små och medelstora flygplan i kategori 1 och 2. Vi har en fin klubbstuga, en lite större bygglokal där även ett UL-bygge genomförts som EU-projekt samt ett förråd byggt av en stålcontainer för gräsklippare och andra trädgårdsredskap. Gammal överenskommelse Den gamla muntliga överenskommelsen var att vi inte ska flyga över 250m så att separation bibehölls då TIA började på 300m GND. Modellflygfältet låg dessutom i närheten av bebyggelse så de menade att fullskalaflyget inte fick flyga lägre än 300m GND. Den lokala flygklubben lovade att de inte skulle flyga över modellflygfältet, och trafikflygets trafikvarv och inflygningar ligger så långt ifrån oss så att de inte ens riskerar att komma i närheten. Detta har följts och fungerat bra sedan 1981. Incidenter Inga incidenter med modellflyg rapporterade. Flygtrafik Kommersiell flygtrafik finns i området. Säkerhet Nytt avtal: Nya skriftliga regler och avtal har gjorts med den nya flygplatschefen samt med ambulanshelikoptern som har flyttat in på Mora-Siljans Flygplats. Se OSMK’s Avtal: Avtal med Mora-Siljans Flygplats ang. modellflygfältet i Vinäs. Lokala regler: OSMK’s Flygregler för modellflyg på Vinäs modellflygfält. Utbildning: Piloterna är väl informerade angående regelverket. Se OSMK’s regler. Modellflygaktivitet Flygskolningen sker lämpligt i höjdintervallet 50-100m GND, då det finns tid för eleverna att själva få en chans att ta sig ur situationen de hamnat i. Flygning med de små och medelstora motorflygplanen är lämpligt höjdintervallet 50-100m GND och ger ett bra utrymme för de flesta sorters enklare flygning. Högsta flyghöjd 120m GND fungerar med de mindre segelflygplanen (spv<2,5m) även om det blir lite ”lågt i tak”. Endast självstartande segelflygplan är lämpliga med den låga höjden.
Ansvarsförsäkring
RCFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
bilaga-_osmks_regler_-_vins-.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Bilaga: OSMK’s Hantering av risk för 3:e man.
OSMK’s Hantering av risk för 3:e man – Vinäs.

Information till allmänheten.
– Skylt med varning för modellflyg.

Hindra obehöriga att ta sig in på området.
– Vägbom måste passeras för att komma till fältet som hindrar olovligt tillträde.
– Avspärrning som markerar gränsen mellan publik och flygområdet.

Information till alla som vistas på fältet.
(Finns på klubbstugan samt på frekvenstavlan vid depån).
– Informationsskylt med karta över tillåtet flygområde samt gällande regler för modellflygfältet.

Information till fullskalaflyget genom AFIS samt information till ambulanshelikopter.
– AFIS samt ambulanshelikopter informeras de dagar vi avser att utnyttja höjdintervallet
50-120m GND. Informationen sker genom ett standard-mail utvecklats tillsammans med AFIS och
ambulanshelikopter. Informationen kommer upp på deras dataskärmar.
Se OSMK’s avtal: Avtal med Mora-Siljans Flygplats ang. modellflygfältet i Vinäs.

Begränsat flygområde.
– All flygning sker över själva start- och landningsbanan och bort över skogsmark.
– Flygning över publik, klubbstugeområde, parkering mm. är förbjuden.
– Se Bilaga Karta: Vinäs. Ovansiljans modellflygfält.

Utbildning.
– Klubben ställer krav på sina och på gästande piloter att de ska ha kunskaper i både de
allmänna och de flygfältsspecifika reglerna samt uppvisade kunskaper vid flygprov.

Vid olycka.
– Förstahjälpen-utrustning samt brandsläckare finns i klubbstugan.

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
1981
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Skog, Industrimark
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

– Avstånd till Mora-Siljans Flygplats: 1,9 km
– Avstånd till bebyggelse Vinäs by: 0,6 km
– Avstånd till Industribyggnader: 0,6 km
– Avstånd till Industri-mark: 0,0 km

Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G, Trafikinformationszon/-område TIZ/TIA, Större avstånd än 1km från helikopterflygplats, Ej inom restriktionsområde
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Ja
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
osmks_avtal_mora_siljansflygplats_-_vins_rev-1.pdf
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet
Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
60.977750
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
14.533222
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2018-08-22 14:53:06
Ändrad datum
2021-06-30 23:22:41

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2018-3119

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
120 m
TS beslut
Godkänd2018-11-13