Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
RFK Stratos
Organisation
SMFF
Verksamhet
All flygning sker inom synhåll
Fältnamn
Grenlanda
FSF_id
FSF
Ma_db_id
SE
Sökt höjdgräns
500 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkerhetesynpunkt är rimligt
Motivering: Fältet används som tränings och tävlingsfält för segelflyg avseende termikflygning i klasserna F3B, F3J, F3B-T, F3-RES och F5J. 120 meter maxhöjd är då för lågt med tanke på att utgångshöjdema i starten redan då är betydligt högre. En normal F3B start hamnar på ca 250 meter. Tillkommer sedan höjdvinst i termik som säkert kan bli det dubbla. Klubben har flera meriterade tävlingsflygare som då har detta stora behov av högre flyghöjd. Fältet är beläget i ett område med väldigt sparsam fullskala-aktivitet.
Ansvarsförsäkring
SMFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
regler_stratos.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Segel, Tävling, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
Sedan 1980-talet
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Ängsmark
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd
Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G, Större avstånd än 1km från helikopterflygplats, Större avstånd än 5 km från landningsbana inom CTR/TIZ, Ej inom restriktionsområde
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
Övriga bifogade dokument (pdf, max 5 Mb):
Övriga bifogade dokument_2 (pdf, max 5 Mb):
Kommentarer om höjd och säkerhet
Komplettering för Grenlanda modellflygfält:
Fältet har sedan början av 1980 talet använts för modellflyg.
I början användes det även för fullskala sportflyg.
Inga tillbud har under alla dessa år förekommit.
Fältet är beläget i ett område med sparsam fullskalaflygverksamhet.
Fältet ligger öppet med låg horisont vilket medför att ev. annan flygverksamhet upptäcks i god tid.
Fältet är endast upplåtet för RC/segelflyg och elsegelflyg vilket är tyst flyg som då innebär att ev. annan flygverksamhet upptäcks i god tid.
Ingen tävlingsverksamhet förekommer numera på fältet.
Det är alltid minst en person som håller uppsikt och spanar efter annat flyg.
Om ett fullskalaflyg närmar sig på kollisionskurs flyger vi då i riktning bort från detsamma samt att höjden minskas till uppskattningsvis under 120 meter.
Närmaste flygklubb finns i Karlskoga och dom är mycket väl medvetna om vår modellflygverksamhet på fältet.
Alla klubbmedlemmar är informerade om dessa regler och följer dessa.
Framförallt så gäller givetvis sunt förnuft.
Mvh.
Lennart Andersson
Ordf. RFK Stratos
Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
59.102833
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
14.300466
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2018-05-31 16:20:40
Ändrad datum
2021-06-30 22:58:56

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2018-3119

TS uppgifter/beslut

TS kommentar
TS beslut höjdgräns
500 m
TS beslut
Godkänd2018-06-28