Ansökningsomgång hösten 2020 – aktuell info

2020-12-07
Höstens ansökningsomgång är nu avslutad och de nya uppgifterna är hos TS för handläggning.
Ansökningsformuläret är fortsatt öppet men de ansökningar som kommer in nu skickas inte vidare till TS förrän under tidig vår 2021. Datum för detta kommer att publiceras under början av 2021.

2020-09-14
Enligt överenskommelse med TS öppnar vi fältregistret för en ny ansökningsomgång hösten 2020. Registret är öppet för  nya ansökningar och uppdatering av befintliga. OBS att enligt vårt godkännande från TS är vi skyldiga att hålla uppdaterade uppgifter i registret.

Transportstyrelsens beslut
Transportstyrelsen beviljar er ansökan om godkännande av modellflygklubb (modellflygförening). Konstruktion, tillverkning, modifiering, underhåll, verksamhet och flygning med obemannade luftfartygssystem, som bedrivs inom modellflygklubben (modellflygföreningen), kan i stället för

Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade luftfartyg (TSFS 2017:110) följa organisationens godkända stadgar och säkerhetsregler. Godkända stadgar och säkerhetsregler utgörs av ”Säkerhetsregler för modellflygning utomhus, ver 1.4.1, 27 juni 2018”, samt enskilda lokala fältregler. De modellflygfält som omfattas av detta beslut framgår av bilagan.

RCFF/SMFF ska ansöka om förändrat godkännande om ändringar görs i säkerhetsregler, lokala fältregler, eller i villkoren för respektive modellflygfält. Det samma gäller om något modellflygfält upphör. Såvida inte detta godkännande har återkallats har det ingen tidsgräns.

Detta beslut ersätter tidigare beslut i ärende TSL2019- 2400, tagit den 26 juni 2019. OS2O33SD 

Registret är tillgängligt för ansökningar fram till 15/10 och TS kommer därefter att meddela beslut.


2020-07-10
Det har idag kommit ett nytt uppdaterat beslut från TS. Se Godkända fält 2020-07-10

2020-05-16
Enligt senaste info från Transportstyrelsen räknar man med att komma med beslut i de 9 aktuella fältärendena under v 22.

2020-04-01
Vårens ansökningsomgång avslutad och de 8 ärenden som kommit in går nu vidare till TS för granskning och beslut.

2020-02-25
Vi kan fortsätta att använda fältregistret som tidigare. De godkännanden vi redan fått är giltiga fram till 1 juli 2022 enligt besked från TS:

“Fortsatt giltighet för befintligt godkännande
Enligt artikel 9 punkt 5 i genomförandeförordningen finns en möjlighet för medlemsstaterna att ange en annan minimiålder för fjärrpiloter som verkar inom ramen för modellflygklubbar/modellflygföreningar. I de befintliga godkännanden som Transportstyrelsens har meddelat för förbunden med stöd av det nationella regelverket TSFS 2017:110 finns ingen särskild åldersgräns angiven. 

Godkännandena är giltiga till och med den 1 juli 2022 och förbunden behöver inte revidera dessa. Artikel 16 punkt 2 b) i förordningen motsvarar vad som framgår av TSFS 2017:110.” 

Det här innebär att vi nu öppnar registret för nya ansökningar och för ansökan om förändringar i befintliga godkännanden, t ex för förändrade höjder. I och med att registret är referens till TS godkännanden är det viktigt att vi inte förändrar innehållet i befintliga godkännanden. Praktiskt innebär detta att den som vill ansöka om förändringar för sitt fält helt enkelt fyller i en komplett ny ansökan. Denna bedöms av TS i relation till tidigare uppgifter och blir underlag för nytt beslut.

Registret kommer att öppna 26 februari och vara öppet för ny- och uppdateringsansökningar fram till 31 mars 2020 och TS kommer därefter att meddela beslut inom ungefär 1 månad, d v s innan flygsäsongen börjar på allvar.

/Kjell Nilsson


2019-06-26
Nu är årets ansökningar godkända och beslutet finns länkat här

/ Kjell Nilsson

Hela förloppet för tidigare ansökningsomgångar finns att läsa under menyn Historiska uppgifter.